Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Transparentní účty ???

V této části zatím není co zobrazit, protože Město Soběslav ani žádná jím ovládaná organizace dosud nezavedla ani jeden transparentní účet. Zavedení alespoň jednoho transparentního účtu pro platby faktur navrhuji již od září 2015. RM zabránila i pouhému projednání tohoto návrhu. Bylo použito mnoho výmluv a dezinformací o hrozících sankcích. U veřejných peněz se nemůže vycházet jen ze zákona o ochraně osobních údajů, neboť celá situace je primárně posuzovaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Informace z transparentních účtů mají zásadní výhody před informacemi například z rozklikávacího rozpočtu. Jsou přístupny v okamžiku, kdy vzniknou a to bez možnosti plátce či příjemce je nějak dodatečně ovlivnit.. Pohyb na transparentním účtu je vidět skoro v okamžiku, kdy dojde ke změně bankovního účtu. Zobrazovány jsou ty údaqje, které plátce vyplnil do příkazu k platbě. Většinou zde není důvod vyplňovat informace podléhající ochraně osobních údajů. Účetní informace jsou naproti tomu zveřejněny obvykle až po měsíční uzávěrce. Není ani jistota, že vše co se událo v tomto měsíci je v tomto měsíci i zaúčtováno. Události musí být zaúčtovány v účetním období, která je obvykle jeden rok. 

Transparentní účty poskytují nejaktuálnější a nejvěrohodnější informaci o pohybu peněžních prostředků.

Trochu ožehavá otázka je ochrana osobních údajů. ÚOOÚ zveřejňuje na svých stránkách odpovědi na často kladené otázky. Poměrně jednoduché řešení  je v tom, že město své účty rozdělí na účty transparentní a běžné. ÚOOÚ doporučuje následující postup: 

Z transparentního účtu nebo na transparentní účet provádět takové platby, které by obec byla povinna poskytnout jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Transparentní účet nelze doporučit využívat pro ty platby, které jsou přímo spojeny s výkonem veřejné moci ve vztahu k fyzickým osobám. To znamená, že tento účet by neměl sloužit pro individuální příjem správních poplatků, uložených pokut, výplatu sociálních dávek, svědečného, znalečného atd. Z transparentního účtu by rovněž neměla být vyplácena mzda zaměstnancům. Takovéto platby lze provádět prostřednictvím běžného účtu. Případné související převody peněz mezi běžným a transparentním účtem je třeba provádět souhrnně (např. výplaty, poplatky, pokuty).  

Dodejme, že z běžného účtu by neměly být prováděny žádné jiné transakce !!


Jak to dělají v Novém Městě na Moravě najdete zde.  Zdá se, že v NMnM se sankcí nebojí. Od 1. října 2013 NMnM převedlo všechny svoje současné účty na transparentní, to znamená, že všechny bankovní operace jsou veřejně dostupné ze stránek města v obdobném formátu, jako je běžný výpis z účtu. Mají asi 18 transparentních účtů u Komerční banky, jeden transparentní účet u České spořitelny  a jeden  u Sberbank.

Jak byly vyřešeny komplikace mezi úřadem a třeba bankou najdeme třeba na Deníku veřejné správy. Článek se jmenuje: "Po ročním byrokratickém maratonu zavede Praha 3 transparentní účty".


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu