Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Tvorba rozpočtu

Podle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je ROZPOČET finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. Sestavuje se zpravidla jako vyrovnaný. Obec tedy musí zodpovědně posuzovat očekávanou velikost svých příjmů a v širokém konsensu plánovat své výdaje. V době, kdy Soběslav schvalovala rozpočet 2021, ještě nebyl schválen státní rozpočet a ani v okamžiku, kdy se tak po několika dnech stalo, nebyla do něj zapracovaná "sekera" změn daní Předpokládaná ztráta příjmů z rozpočtového určení daní možná bude státem částečně kompenzována, ovšem na úkor dalšího nárůstu státního dluhu. Některé slíbené dotace proto mohou být odkládány. Zdravotní situace a v její závislosti ekonomická situace se rozhodně nevyvíjí dobře. Proto i obec by měla odhadovat své příjmy pesimističtěji a nespoléhat  na starší odhady MF. Využít může i to, jak situaci vidí jiné obce. Výpočet odhadu Rozpočtového Určení Daní poskytuje třeba RUD kalkulačka

Na druhé straně by měla obec více posuzovat svou  hospodárnost.  Jde o veřejné peníze, kontrola by měla být veřejná.

Tomuto tématu se věnují další stránky.

Rozklikávací rozpočty a jejich plnění --> CityVizor

Ekonomickém deníku se správně píše, že klikací rozpočet je mrtev neboť přichází atraktivnější CityVizor. Důvod je jednoduchý. Již i rozklikávací rozpočet je vhodný způsob informování veřejnosti o financích Města a městem ovládaných organizací. Rozpočtová struktura je však pro občana často složitá a nepřehledná.  Běžně není tak důležité, do jakého oddílu, pododdílu či paragrafu je ta či ona částka zaúčtovaná, ale co vlastně představuje. Je tedy důležitější věcný pohled. Není proto rozklikávací rozpočet jako rozklikávací rozpočet. Ten správný by neměl zůstat jen u rozpočtových dat. Pro veřejnou kontrolu výdajů, je vhodné ne-li nutné, aby se byla zveřejněna minimálně informace o přijatých fakturách. Tak se to dělá například ve Velké Británii. Data běžných rozklikávacích rozpočtů jsou obvykle dostupná až po uzávěrce, tedy někdy s více než měsíčním zpožděním. Data CityVizoru lze aktualizovat i denně. Takové informace přináší i CityVizor a přináší jich ještě víc. CityVizor zobrazuje:

Aktuální informaci, která města CityVizor využívají prostředictví spolku Otevřená města z.s. naleznete na stránce CityVizor.cz. Na začátku května 2020 systém zavedlo devět měst a městských částí a zavedení připravuje dalších devět. Není to sice mnoho, ale jde o města a městské části významné, jako je  Praha 1, Praha 3, Praha 7, Praha 12. Zavedení chystá Ostrava, Brno střed, Praha 5, Praha 9 a další. I města v přípravě již data vystavují. Nejblíže leží Týn nad Vltavou

K aplikaci je možné se připojit tak, že Město Soběslav se stane členem spolku Otevřená města z.s. a dohodne způsob exportu svých účetních dat. Členský poplatek se počítá z počtu obyvatel města a činí 1,50 Kč za obyvatele a rok. Lze provozovat i  bez členství ve spolku. Uváděná cena závisí na velikosti daňových příjmů. Do 200 mil. Kč je to 1050.- Kč měsíčně.  Pro Ginis autoři zpracovali i automatický převod do CityVizoru. Podstatné je, že je ho možné zakoupit z výzvy č. 109. Tuto cestu bych pro Soběslav považoval za nejschůdnější. Vzhledem k tomu, že CityVizor je free SW, lze  uvažovat i o provozování na www serveru města nebo třeba na tomto serveru. Teoreticky lze uvažovat i o vlastním naprogramováním zjednodušené verze a získávání dat via zákon 106/1999 Sb.

Zastupitel by měl mít kdykoliv k dispozici veškerá možná data pro to, aby se mohl adekvátně rozhodovat. Tato data by měla mít i veřejnost, aby mohla posoudit jak město hospodaří. Kromě větší srozumitelnosti účetních dat, je zavedení i určitou prevencí. Nejde o to, že si myslíme, že město utrácí peníze v rozporu s péčí dobrého hospodáře, ale aby se na to přišlo, kdyby se tak stalo. To samo o sobě alespoň částečně excesům  brání. Podpořte proto snahu o zavedení CityVizoru i v Soběslavi.

Několik myšlenek převzatých z prezentace PhDr. Tomáše Vyhnálka z MFČR:

Ukázka použití CityVizoru v Novém Městě na Moravě opravdu stojí za prostudování


Export dat z účetnictví Ginis

Export dat z městského účetnictví Ginis by měl být poměrně snadný. Lze zakoupit od Gordicu modul automatického převodu. Ani ten však není nutný, export dat lze provádět ručně. Rychlý návod na získání dat z účetnictví Ginis uvádím, Export dat podrobněji popsán například zde.

  1. Spustit modul INU. Pro daný rok (účetní období) zvolit položku v menu Nástroje-Export dat-Účetní zápisy a vyexportovat celý rok například do souboru 2020_uct.kxx.
  2. V modulu INU dále vyexportovat  Nástroje-Export dat-Rozpočtové zápisy a uložit například pod  názvem 2020_roz.kxx.
  3. Export popisku ORGů lze udělat v modulu ADA, Akce-Přehled akcí-Všechny a pak tisk a sestava Přehled akcí. Dále menu Reporter a export do Excel a v něm upravit do požadované struktury dle popisu v CityVizoru (první sloupec číslo akce, druhý sloupec název..) a uložit  jako soubor například ORG_2020.csv.

DEMOVERZE CityVizoru

CityVizor obsahuje i demoverzi, kde si zájemce může vyzkoušet, jak by v hlavní části aplikace vypadala. Vytvořené soubory dle popisu výše a  jako Data rozpočtu, Data účetnictví a Číselník akcí nahrajete  na stránce demo.cityvizor.cz/profil/import.  Použijete volbou formát dat CityVizor nahrajte do demoverze importem Gordic.


Námitky

Objevuje se názor, že použití aplikace je za hranou zákona. Zdá se prý, že aplikace porušuje Zákon o ochraně osobních údajů. Zákon nemůže porušovat aplikace ale lidé, kteří jí nesprávně používají. CityVizor zveřejňuje jen taková data, která před tím někdo zapsal do účetnictví. Účetní data města patří obecně mezi informace o které mohou být zveřejněny s výjimkou dat vyjmenovaných v zákonech. Při zaúčtování by mělo být důkladně zváženo, jaká citlivá data budou do účetnictví  zapisována a to zejména do datových polí, které se následně zveřejňují v CityVizoru. Před zavedením CityVizoru je třeba provést analýzu účetních zvyklostí v daném městě a buď tyto postupy změnit, nebo naprogramovat potřebný textový filtr. 

Pokud by se zapojením do CityVizoru vedení města nesouhlasilo, lze patrně požadovat předání dat právními prostředky a Cityvizor provozovat externě. Ze stanoviska MVČR vyjímám: Podle zákona č. 106/1999 Sb., je možné žádat o jakékoliv informace povinný subjekt, které jsou v jeho působnosti nebo je povinný subjekt má mít k dispozici, mimo informací, jež jsou v tomto zákoně vyloučeny z poskytnutí. Pak záleží na tom, jak se obec rozhodne, zda poskytne informace nebo nikoli; v případě rozhodnutí o odmítnutí, má žadatel možnost využít opravné prostředky, tj. odvolání ke krajskému úřadu.

***

Porovnání s jinými metodami zveřejňování ekonomických dat

I jiné systémy zveřejňování informací pomáhají transparentnosti města, ale s určitým omezením.

Jediné objektivní informace v reálné čase by poskytly transparentní účty. Ty však město vůbec nepoužívá. Tyto informace poskytuje banka bez jakékoliv možnosti výpis hodnotově upravit a to v okamžiku pohybu peněz. Textové informace jsou převzaté z příkazu k úhradě. Město se tedy snadno může vyhnout uvádění citlivých informací.

Mě z toho vychází jednoznačný závěr: Zavedení CityVizoru významnou měrou zlepšuje kvalitu a aktuálnost informací. Opět je třeba zdůraznit, že veřejná kontrola je důležitou zpětnou vazbou a zároveň pojistkou proti zneužití veřejné moci. 

Další odkazy

Jiná řešení

ÚZEMNÍ MONITOR

Podívejme se dosud zveřejňované informace. Od roku 2010 naplňuje Město Soběslav rozklikávací rozpočet se čtvrtletní aktualizací v systému Územního Monitoru provozovaného MFČR. Ten v oblasti "Rozklikávací rozpočet" zobrazuje druhový rozpočet pro příjmy i výdaje, odvětvový rozpočet pro výdaje i souhrnný rozpočet. Dále umí  sestavit rozpočet s položkami podle výběru uživatele a třeba porovnat rozpočet různých obcí. Tím výčet analytických možností Monitoru zdaleka nekončí. Obsahuje i další účetní data. Významnou předností je, že obsahuje informace i o městských příspěvkových organizací. 

Soběslavské pojetí rozklikávacího rozpočtu

RM Soběslavi šla vlastní cestou. Doporučila zastupitelstvu koupit jednoduchý klikací rozpočet bez analytických funkcí od firmy Galileo corporation, firmy která vytvořila současnou variantu městských stránek. Volba by se zdála celkem přirozená, pokud by toto řešení bylo výrazně lepší než zdarma používaný územní Monitor MFČR. 

Proti systému MFČR je to podstatně jednodušší aplikace. Zejména řešení nezahrnuje městské organizace. Rozklikávání je podle odvětvového členění rozpočtu v posloupnosti: Výdaje/ Skupina/ Oddíl / Pododdíl / Paragraf. To je možná rozdělené pro běžného občana až moc podrobné. Občana až tolik nebude zajímat do jakého oddílu, pododdílu či paragrafu je cosi zaúčtováno, jako to, co je obsahem uváděné finanční částky. To bez připojení alespoň zápisů z knihy faktur, ještě lépe doplněné vlastní fakturou či smlouvou, příliš informací nepřináší. 

Například 1.11.2019 v pododdílu "Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí" v paragrafu "Zachování a obnova kulturních památek" bylo možné nalézt výdaj Budovy, haly a stavby v hodnotě 9 737 127 Kč. Upravená položka rozpočtu je cca 15 mil. Kč a je tedy čerpáno cca 64%. Občan se však nedozví, jakých budov, hal či staveb se výdaj týká a ani komu byl vyplacen. Pokud chce znát odpověď, kam směřuje poměrně značná částka 15 miliónů Kč, musí jít "zdržovat" úředníky.

V obou systémech tedy není vazba na přijaté faktury či smlouvy. Závěr je jednoduchý: Územní Monitor nepřináší všechny potřebné informace. Pořízení rozklikávacího rozpočtu od firmy Galileo corporation bylo zbytečné.V Novém městě na Moravě však kromě CityVizoru také používají dřívější rozklikávací rozpočet od firmy Internet Stream s.r.o. I toto řešení lze doporučit. Velkým kladem města je i to, že tento rozpočet je zaveden pro dalších osm městských organizací.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu
z