Neoficiální simulátor volebního lístku - Město Soběslav

Simulátor je součástí stínového webu sobeslav.cz

Zde si můžete neoficiálně vyzkoušet, kdy je vyplnění lístku neplatné a jak může být vaše hlasování interpretováno. Simulátor uvádí příklad následného přikázání mandátů za určitých předpokladů. Simulátor se zabývá jen jedním volebním lístkem, proto nelze vliv tohoto hlasování na přikázané mandáty přímo určit. Ukazuje však, jak by byly přikázány mandáty za předpokladu, že strany po D'Hondtově přepočtu dostanou právě tolik mandátů, kolik bylo přiděleno v tomto formuláři a zároveň nikdo nedosáhl o 10 % více hlasů, než je průměr strany. Simulátor proto nemění pořadí na kandidátní listině.

Výsledky voleb zjišťuje Český statistický úřad. Jejich interpretace je poměrně složitá. Stručně řečeno počty hlasů pro jednotlivé strany úřad přepočte podle D'Hondtovy metody, která zvýhodní strany s vyšším volebním výsledkem. Některé kandidátní listiny s malým počtem hlasů mohou být vyřazeny. Pak přikáže mandáty přidělené kandidátní listině kandidátům podle upraveného pořadí na kandidátní listině. Proti vytištěné listině se upravuje pořadí u těch kandidátů, kteří dosáhli o 10 % více hlasů, než je průměr strany. Takový kandidát postupuje v kandidátní listině na první místo. (Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů.) Vaše hlasování častěji povede k přikázání mandátů kandidátům na čele kandidátky, nikoliv těm zakřížkovaným. Podrobněji pravidla uvádí zákon č.491/2001 Sb. v § 45. (Paragraf je uveden pod vyhodnocením.)

K vytvoření simulátoru byl použit a doplněn program ze stránky volby.rovnou.cz (úpravu provedl Petr Král).
Aplikace nesmí být použita členy volební komise pro vyhodnocování lístků (zákon č. 491/2001Sb, §42 čl. 4).

Z technických důvodů se v tomto formuláři po klikání místo křížků zobrazují fajfky. Na volebním lístku musíte ovšem do políček dělat křížky!

Kompletní kandidátky na ČSÚ

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro volby do zastupitelstva města Soběslav. Do zastupitelstva města se volí 21 členů

Zde se zobrazí výsledky, až něco oklikáte.

Zákon č. 491/2001 Sb. § 45 uvádí postup zjišťování výsledku voleb. Zde celé znění paragrafu 45.

(1) Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných podle § 43 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu. Dále zjistí celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny a která z kandidátních listin získala méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů, nejvýše však voleným počtem členů zastupitelstva; k takovýmto kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se při dalším zjišťování výsledků voleb a přidělování mandátů již nepřihlíží. Zjistí-li Český statistický úřad, že do dalšího zjišťování výsledků voleb nepostupují alespoň 2 kandidátní listiny, snižuje se hranice 5 % postupně vždy o 1 % až do splnění uvedené podmínky. Dále zjistí, zda bude takto obsazena alespoň nadpoloviční většina mandátů, popřípadě celkový počet přidělených mandátů bude v rámci celé obce větší než 5. Nebude-li uvedená podmínka splněna, snižuje dále procentní hranici postupně vždy o další procento až do splnění i této druhé podmínky. Byla-li pro volby do příslušného zastupitelstva podána 1 kandidátní listina, k hranici 5 % se nepřihlíží. Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině. 

(2) Podíly vypočítané způsobem uvedeným v odstavci 1 seřadí Český statistický úřad podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do zastupitelstva obce přiděleny. Za každý podíl obsažený v této početní řadě získá kandidátní listina jeden mandát. V případě rovnosti podílu je rozhodující celkový počet hlasů, který získala kandidátní listina, a je-li i tento stejný, rozhodne los. 

(3) Český statistický úřad přikáže mandáty přidělené kandidátní listině na ní uvedeným kandidátům podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud nedojde ke změně pořadí podle odstavce 4. 

(4) Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině. 

(5) Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky v pořadí stanoveném podle odstavců 3 a 4. V případě rovnosti hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na kandidátní listině. Nezíská-li kandidátní listina žádný mandát, kandidáti na ní uvedení se náhradníky nestávají. 

(6) Jestliže byly vytvořeny volební obvody, provede Český statistický úřad úkony uvedené v odstavcích 1 až 5 pro každý volební obvod zvlášť.


Další informace: § 34 zákona č. 491/2001Sb řeší hlasování, § 40 zákona č. 491/2001Sb popisuje sčítání hlasů a § 41 zákona č. 491/2001Sb jednak určuje platnost a hlavně popisuje, že se ignorují křížky kandidátů zaškrtnuté strany.Počet přístupů: